اخبار و مقالات

تشکر و قدردانی از جامعه پزشکی و پرستاران فداکار و کادر درمانی

مجموعه آرشاک ضمن تشکر و قدردانی از جامعه پزشکی و پرستاران فداکار و کادر درمانی در حال تولید ماسک و کاور برای این عزیزان می باشد .

تشکر و قدردانی از جامعه پزشکی و پرستاران فداکار و کادر درمانی

مجموعه آرشاک ضمن تشکر و قدردانی از جامعه پزشکی و پرستاران فداکار و کادر درمانی، این روزها خط تولید خود را تعییر داده و در حال تولید ماسک و کاور برای این عزیزان می باشد که به صورت رایگان در اختیار این عزیزان در نقاط مختلف کشور قرار میگیرد.